zorgvisie

 

Vanuit het opvoedingsproject dat wij met onze scholengroep nastreven,
proberen wij met een brede visie op zorg goed onderwijs aan te bieden,
rekening houdend met de individuele verwachtingen, mogelijkheden en
beperkingen.
Leren blijft uiteraard het doel, maar de zorg die wij op school verschaffen
moet een middel zijn om leren mogelijk te maken of te vergemakkelijken.
Vanuit die inspiratie nemen we initiatieven die het welbevinden van alle
betrokkenen verhogen en kunnen we zo maximale ontwikkelingskansen
creëren voor alle leerlingen.
 
Ons zorgbeleid steunt op een aantal pijlers.
 
1. Het zorgbeleid is breed gedragen.
2. Het zorgbeleid bekommert zich om de totale leerling
3. Het zorgbeleid neemt initiatieven om preventief op te treden.
4. Het zorgbeleid is actief op 4 verschillende niveaus
         4.1 Op leerlingniveau
         4.2 Op klasniveau
         4.3 Op schoolniveau
         4.4 Op niveau van de scholengemeenschap Driespan
5. Het zorgbeleid staat open voor inclusief onderwijs.
6. Het zorgbeleid informeert de ouders.
7. Het zorgbeleid bewaakt de output, het resultaat van ons onderwijs.

De volledige zorgvisie in bijlage.